UNIVERSEEL GELOOF / INZICHT

universeel geloof inzicht

UNIVERSEEL GELOOF / INZICHT

Net zo als Barack Obama begin 2009  de Amerikanen weer hoop heeft gegeven voor een betere toekomst in hun maatschappij (waaraan de Amerikanen wel zelf zullen moeten werken), nét zo kunnen mensen zichzelf hoop geven, dat ze na hun dood een betere toekomst zullen krijgen, waaraan ze uiteraard  ook zelf moeten werken. Immers zonder die hoop is men niet gemotiveerd om aan zichzelf, aan z’n karakter te werken. Dus geloven in een geestelijke toekomst is van wezenlijk belang !

Wat is Universeel Geloof ?

Universeel Geloof is een van de eenvoudigste manieren van geloven; het is een basis-geloof dat je tegenkomt over de hele wereld. Universeel Geloof betekent  dat je gelooft in een meteen-verder-leven na je dood. Als je zult sterven verdwijnt jouw geest niet in het niets.

En bij het sterven… dan stopt dus ook jouw verantwoordelijkheid niet. Je blijft dus verantwoordelijk voor wat je allemaal gedaan hebt.

Wanneer je zult sterven  valt die verantwoordelijkheid dus echt niet van je af. En ook je geweten blijft gewoon doorwerken, zowel je bewust geweten (wroeging) als je onbewust geweten. Maar het mooie is  om te beseffen dat echt alle disharmonie uit je verleden weer in harmonie gebracht kan worden. Immers dood is niet dood; dus iedereen heeft een geestelijke toekomst  en iedereen, echt iedereen krijgt de gelegenheid om aan z’n toekomstig geluk te mogen werken.

DUs.....ook na jouw sterven blijft er werk aan de winkel. Maar al het werk wat je nu doet door aan jezelf, je karakter te werken, door anderen te helpen, enz. enz., dat is allemaal niet voor niets, want daardoor werk je aan  je toekomstig welzijn.


Nu je nog op aarde leeft, is het al zo dat jouw daden gevolgen hebben voor jezelf. Bijvoorbeeld: indien jij je buurman helpt, als hij in nood is, dan heeft dit een positief gevolg voor de sfeer tussen jouw buurman en jou, en die positieve sfeer  komt weer enigszins ten goede aan hoe jij je gaat voelen.

De gevolgen van jouw daden zijn nu dus merkbaar, echter niet alleen nu, maar… ook nog straks nadat je gestorven zult zijn. Ook hier geldt het principe: wat je zaait  zul je oogsten.

Daar in geloven, dat is Universeel Geloof  en als je zo’n geloof hebt, dan heb je tevens een extra levensdoel; je wil niet alleen gelukkig worden hier op aarde, maar ook aan het geluk werken  dat je straks zult ervaren nadat je bent gestorven.

Wie hebben er Universeel Geloof ?

- In alle traditionele wereldreligies kun je mensen tegenkomen met diep Universeel Geloof. Men noemt hen vaak ‘heiligen’. Deze mensen zijn innerlijk overtuigd van het ‘extra doel’, het hoger doel van het leven. En die mensen  léven daar dan ook naar.

- En wie hebben er verder nog Universeel Geloof ?  Mensen die een duidelijke bijna-dood-ervaring hebben gehad, een indrukwekkende ervaring van  hoe het leven voelt nadat men sterf  en hoe hun geest verder leeft buiten hun stoffelijk lichaam om. Na zo’n ervaring weet men ook  dat hun leven nog een extra doel heeft, iets dat dan  nog niet klaar is, iets dat  in ieder geval nog afgemaakt dient te worden  ( totdat hun echte dood komt ). Ze voelen dat de tijd die hen toegemeten is voor dit leven, kostbaarder is dan ze eerst dachten. Ook hebben deze mensen ervaren  dat al hun daden gevolgen hebben, dat positieve daden  positieve gevolgen hebben  en negatieve daden  negatieve gevolgen.  Het doet er dus echt toe hoe nu hun gedragingen zijn. Hierdoor gaan ze zich verantwoordelijker voelen voor hun gedrag en hun levenshouding  en zijn ze meer bereid om aan hun karakter te werken.

- En wie hebben er nou ook nog Universeel Geloof ?  Dat zijn de mensen die zelfstandig een serieuze, geestelijke studie maken van het Leven. Dat bestuderen  in theorie en praktijk  gaat dan buiten de dogmatische religies om. En de theoretische studie betreft dan bijvoorbeeld de boeken van Jozef Rulof (1898-1952), waarin ongefilterde waarheden, over met name het leven na de dood, beschreven worden. Dit is volgens mij betrouwbare informatie, die natuurlijk en logisch van aard is. Uit deze boeken kan tevens geleerd worden, dat in het Leven niet alleen fysieke natuurwetten gelden, maar ook geestelijke natuurwetten. Ook wordt er uitgelegd  dat er niet alleen een evolutie, een ontwikkeling  van het universum, van de natuur, van het dierenlichaam en het mensenlichaam  is, maar tevens van  het innerlijke leven van dit alles.
Ook ieder individueel mens maakt dus een innerlijk groeiproces door. Maar omdat de mens dit proces kan beïnvloeden door z’n vrije wil, z’n gedrag en levenshouding, is bij de mens dit groeiproces niet volgens een rechte, opgaande lijn. Het Universele Geloof  is in ieder geval een goed kompas op dit kronkelige levenspad.


Wat betekent het om Universeel Gelovig te zijn ?

‘Gewoon’ gelovig–zijn heb je in vele soorten en gradaties. Er zijn veel mensen die zeggen er van overtuigd te zijn, dat ze na hun dood bevoorrecht zullen worden via bijvoorbeeld Christus, Mohammed of Boedha. Andere mensen zeggen "dood is dood" en na de dood ben je gewoon ‘weg’. Maar niemand heeft hierover zekerheid. Vandaar dat we het ‘geloof’ noemen. Ook Universeel Geloof is een vorm van ‘geloven’. Echt zekerheid hebben mensen pas nadat ze zullen sterven. Over of er wel of geen verder-leven-na-de-dood is, daarover is het zinloos om te gaan redetwisten. Immers niemand heeft hierover zekerheid . Materialisten denken dat ze de zekerheid hebben dat er voor hen niets meer is na hun dood. (Overigens, die zekerheid hebben ze niet.) En dogmatisten doen alsof ze de zekerheid hebben dat ze weten in welke bevoorrechte positie zij zich na hun dood zullen bevinden. Die zekerheid hebben ook zij echter niet  en dus maken ze hierover niet alleen zichzelf  maar ook anderen  wat wijs.

Mensen met Universeel Geloof zijn niet zoals dogmatische gelovigen of hiernamaals-ontkenners. Werkelijk-gelovig-zijn  is geen verstandelijk spelletje  en ze lopen niet  zonder na te denken en na te voelen  achter anderen aan. Het Universeel Gelovig–zijn zit diep in het gevoel en er is altijd een evenwicht tussen verstandelijk - en gevoelsmatig begrijpen. 
Zo iemand voelt duidelijk,

- dat z’n leven niet zal stoppen bij het sterven,

- dat er een hoger doel ligt in het leven, hoger dan het materiële en maatschappelijke,

- dat z’n toekomst wordt bepaald door z’n huidig gedrag  en door z’n vroegere gedrag,

- dat er uiteindelijk rechtvaardigheid zit in het leven  en er geen toeval bestaat

- en dat ie  iets positiefs, iets opbouwends met z’n leven  dient te doen.

Zo iemand zal dit leven nooit willen inkorten  ( zelfmoord of actieve euthanasie ),  omdat ie dankbaar is dat ie mág leven, dankbaar dat ie z’n kostbare tijd nuttig kan besteden om te werken aan z’n hoger doel.

Speelt  het geloven in God  dan helemaal geen rol in het Universele Geloof ?

Het Universele Geloof houdt zich in eerste instantie niet zo bezig met God. God wordt niet ontkend  en ook niet bewust aanbeden of uitgebeeld. God is  het Leven Zelf, het is voor ons  het Alles, allesomvattend zoals het water voor de vis. Het is voor ons voldoende indien we God, als goedhartige, rechtvaardige Schepper en Inspirator  positief waarderen  en ons verder vooral bezig houden met  onze eigen geestelijke ontwikkeling richting het liefdevolle.

Door een verkeerd beeld te hebben van God, of van  aspecten van God, is er al veel onnodige strijd gevoerd tussen religieuze groeperingen. Men richtte zich te veel op de verschillen en te weinig op de overeenkomsten. Bij Universeel Geloof spelen de overeenkomsten juist een belangrijkere rol. Laten we eens kijken:
Wat algemeen aanvaard wordt in alle religies, is het geloof in een vérder leven van de menselijke geest na het sterven op aarde. Ook wordt aanvaard, dat, hoe we nú leven  dat dit van invloed is op  hóé onze toekomst na de dood  zal zijn. Die toekomst  wordt veroorzaakt in het nu, is het gevolg van ons huidig gedrag. Dus ‘nu’ is men ook verantwoordelijk voor ‘straks’. 
Daar is men het over eens. Maar... wélk gedrag nou precies goed is  voor een goede toekomst, dáár is men het helaas nog niet over eens. De religies zouden dit  wijselijk beter aan het geweten van hun leden over kunnen laten. Echter,  zó vrijdenkend zijn ze vaak nog niet. Ze houden zich liever nog aan regeltjes vast, aan tradities, profeten, geschriften, macht en aanzien.
Maar ooit komt er een tijd, dat er meer gezocht zal worden naar samenwerking tussen de wereldreligies, zodat men gezamenlijk de strijd aan kan binden tegen  het ongelovig-zijn  en het leef-maar-raak-materialisme.

Het geloof in een vérder-leven-na-het-sterven is voor de mens van groot belang voor z’n doen en laten. Dit hoort echt bij het leven  en was er al bij de natuurgodsdiensten in het verre verleden van de mensheid, maar ook nu nog in de jungle bij de natuurvolkeren. Ook zie je deze vorm van geloof overal opnieuw opduiken waar de traditionele religies te ver doorgeschoten zijn in dogma’s, regels en rituelen. Door deze vervreemding van de kern van het geloof, wenden zich steeds meer mensen af van het kerkse geloof. Velen worden materialist  en de gevoeligen zoeken hun weg in allerlei kleine religieuze bewegingen. In nagenoeg al die kleine religieuze bewegingen wordt er immers geloofd in de krachten van de geest, in de geestelijke wereld, in de ziel die voortleeft, ook na de dood.

Hoe reëel het is om te geloven in een geestelijk-verder-leven-na-het-sterven werd vroeger ondersteund door hetgeen er naar voren kwam uit seances. De daaruit voortkomende ‘bewijzen’ waren helaas alleen van belang voor de betreffende personen. Dus die resultaten hadden meestal weinig bewijskracht voor het grote publiek. Maar tegenwoordig heb je ook nog het onderzoek naar bijna-dood-ervaringen door serieuze wetenschappers. Duizenden mensen over de gehele wereld werden ondervraagd nadat ze gereanimeerd waren. Zo hebben enkele wetenschappers in Amerika en Europa  getoond dat de menselijke geest kan leven, waarnemen en zich verplaatsen  terwijl het lichaam klinisch dood is. Die geest heeft om te kunnen leven de hersenen of het zenuwstelsel blijkbaar niet nodig . Dit systematisch onderzoek onder mensen die bijna gestorven zijn geweest, duidt er dus sterk op  dat de menselijke geest ook verder zal leven nádat het lichaam, bijvoorbeeld door ouderdom, definitief zal zijn gestorven.

Dus alle mensen die verbroedering tussen de wereldreligies wenselijk vinden, zouden eens serieus dienen te kijken, naar wat al die verklaringen van mensen die bijna dood zijn geweest, hen te zeggen hebben. Die verklaringen kan iedereen lezen  omdat ze door wetenschappers keurig opgetekend zijn en in makkelijk-leesbare boekvorm uitgegeven.

Het zou mooi zijn  indien er verbroedering zou komen  tussen de verschillende geloofsstromingen op aarde. Wellicht zou dit kunnen via het Universele Geloof.
Stel je voor  dat al die religies, die bevolkingsgroepen, wilden kijken naar de overeenkomsten  in plaats van naar de verschillen. Dan zou de wereld er al heel anders uit gaan zien  en een stap dichter bij: wereldvrede en wereldwijd welzijn.


 

Filosoferen over Bijna-Dood-Ervaringen en Universeel Geloof:

We weten bijna zeker dat ons leven verder gaat, nadat we gestorven zullen zijn. Uit onderzoek naar de waarnemingen en belevenissen bij mensen die bijna dood zijn geweest, kunnen we enkele interessante punten stellen:

1/ De menselijke geest kan bestaan, leven en beleven, terwijl z’n lichaam klinisch dood is. Dit zou dus inhouden dat  na het werkelijk, definitief sterven  de geest hoogstwaarschijnlijk ook verder kan leven. Dit wordt bovendien bevestigd doordat een aantal mensen tijdens een bijna-dood-ervaring (BDE) een eerder overleden familielid hebben ontmoet.

2/ Velen met een BDE zeggen, dat hen op een gegeven moment duidelijk werd dat hun tijd er toen nog niet op zat. Dit zou dus inhouden dat iedereen een bepaalde levenstijd krijgt toegemeten. Vele mensen met een BDE namen zich voor om voortaan hun kostbare tijd  beter te gaan besteden, meer met zaken van de geest.

3/ Velen met een BDE zeiden dat hen duidelijk werd, dat hun levenstaak op dat moment nog niet volbracht was.
Dit zou dus inhouden, dat iedereen tijdens zijn leven een of meerdere levenstaken te volbrengen heeft, levenstaken waar je dus wel of niet je best voor kunt doen en waar je wel of niet voor gemotiveerd kunt zijn. Een en ander houdt verband met je levensvisie, met je vrije wil en met het principe van  in-harmonie-brengen van dingen uit je (ver) verleden.

4/ Vele mensen met een BDE beleven hun levensfilm. Tijdens deze samenvatting van hun hoogtepunten en laagtepunten  voelden ze dat al hun daden ten opzichte van medemensen, directe gevolgen hadden voor die medemensen. Zij voelden bij die anderen de gevolgen van hun eigen daden. Dus er bestaat een wet van oorzaak en gevolg, niet alleen in de natuurkunde, maar ook wat betreft: het gedrag tussen mensen. Vele mensen werden na hun BDE dan ook voorzichtiger met hun woorden, daden en houding naar hun medemensen. Ze hadden immers zelf gevoeld wat dit bij anderen teweeg kan brengen.


* Een goed boek over bijna-dood-ervaringen kunt u lezen van bijvoorbeeld Dr. Raymond Moody, Dr. Kübler-Ross, Dr. Michael Sabom of cardioloog Pim van Lommel.


 

* Wie wil geloven in een verder leven na de dood, voegt een zeer belangrijk aspect toe aan z’n leven.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            gedichten :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


UNIVERSEEL GELOOF

Er is  een geloof  voor ieder mens
En nergens  is dit geloof  verboden
Men gelooft dan  niet  in  ‘n 'levensgrens'
Maar  in  het vóórtleven van de doden

In  'n levens-einde  gelooft men niet
Maar wel  dat de geest altijd verder gaat
Dat 'n nabestaande  de geest  niet zíét
Zegt nog niet, dat die geest  dan niet bestáát

Velen  die  bijna dood  zijn geweest
Hebben gezien  dat 'de geest'  bestáát
Ze hebben even  kunnen léven  als 'n geest
En hebben zélf beleefd  dat 't leven verder gaat

Universeel geloof  kan iedereen toepassen
En  men kan het  gratis  krijgen....
En iedereen  kan het  in z'n leven  inpassen
Waarom zou men  dus hierover  zwíjgen ?!

Dit geloof  is reëel  en  niet-materialistisch
‘t Is  niet zweverig  of  kerk-gebonden
Maar is  eenvoudig  plus  optimistisch
Daarom wordt het nu  de wereld ingezonden !

-819-


VÉRDER-LEVEN-VISIE

Mijn visie op het leven
Is, dat het straks  niet stopt
Steeds worden me kansen gegeven
Zodat m’n ziel  zich ontpopt

Volgens mij  leef ik  voort
Als m’n lichaam dood zal gaan
In  het een of ander  oord
In  weer  ‘n nieuw bestaan

M’n ontwikkeling  gaat door,
De evolutie van m’n geest
Daar  lééf ik eigenlijk voor
En dat is  altijd zo geweest

Dit zal men  beseffen gaan
Wanneer men  boeken leest
Over mensen  die zijn ‘opgestaan’
Nadat ze even  dood zijn geweest.

-1370-


UNIVERSEEL GELOVEN

‘Universeel geloven’  betekent:
Dat u  er nu  op rekent,
Dat,  als u dood zult gaan,
Uw geest  dan blijft bestáán

Universeel geloof  is echt
Is niet krom  maar recht
Is  nuchter  en realistisch
Maar is ook  optimistisch

Het is er  voor iedereen
En niet  slechts alleen
Voor een vrome elite
Dus laat het niet schieten

Het is  nooit  bevelend
En  nooit  veroordelend
Het is geen  modeverschijnsel
En is  zonder tierelantijnsel

Maar  het  ís  werkelijk,
Is  eerlijk  en  natuurlijk
En is  praktisch toepasbaar
Dus... probéér het nou maar !

-820-B-


UNIVERSELE WIJSHEID

Een wijs advies  voor groot en klein:
Tracht vaker  vriendelijk te zijn.

-859-


UNIVERSEEL GELOVIG

Het Universele Christendom
Met een liefdevolle, eerlijke God
Dáár gáát het in het leven om
Op heel de aarde, in ieders lot

Één geloof, echt voor iedereen
Op deze kostbare, leerzame aarde
God is er  niet voor christenen alléén
God, het Leven  is voor iedereen  van waarde

God  ís  Leven, Liefde  én  Rechtvaardigheid
Alleen Christendom met eerlijke reïncarnatie
Doet recht aan God’s waarheid en waardigheid
En alleen dát geloof  heeft toekomst voor élke natie.

-1480-B-


BETEKENIS VÉRDER-LEVEN-VISIE

Het betékent nogal wat  indien je weet
Dat je vérder blijft leven  na de dood:
Er is geen doodsangst  die aan je vreet
En  je toekomstbeeld  wordt vergroot

Maar ook je verantwoordelijkheidsgevoel
( Er blíjven gevolgen voor je daden )
En je weet  je hebt ‘n extra levensdoel:
Vrede en geluk, in hemelse gewaden

Door  dit wéten  sta je ánders in het leven
Wat belangrijk is  krijgt ‘n andere plaats
Je tracht naar ándere zaken  te streven
En jij wordt ‘geestelijker’  en minder ‘aards’.

-1390-


EERLIJKE LEVENSVISIE
( voor heerlijke toekomst )

Uitgaan van  je vérder-leven  na je dood
En  dat jij je toekomst  eerlijk moet verdienen
Die levensvisie  is  werkelijk  en groot
En geeft  jouw houding  de goede ‘vitaminen’

Ook jij  hebt heden  een nuttige levenstaak
Om nu aan je verleden en toekomst te werken
‘Een goed moeder- of vader-zijn’  ís dit vaak
Waardoor  je liefde-gevoel  zal versterken

Aan jezelf werken  is ‘n nuttige bezigheid
Anders kun je straks niet  echt gelukkig zijn
Je leven aanvaarden  met wat vriendelijkheid
Geeft jou  vrede en geluk  in opgaande lijn.

-1826-


VOORT-LEVENS-VISIE
( ook in hiernamaals )

Ja, ik geloof dat ik vérder zal leven
Straks, op de een of andere manier
Alles wil naar ontwikkeling streven,
Dus ook m’n ziel, na m’n dood, ná hier.

-2014-


VERVOLG-LEVEN-VISIE
( sterven  is niet: verdwijnen )

‘n Vervolg-leven, dáár ga ik van uit
Als ik sterf, stopt mijn leven  niet
M’n geest, m’n ziel, die wil  vooruit
Ook als de massa  het ánders  ziet

Ook velen, die hebben gestudeerd
Geloven alleen in:  ‘wat er is bewezen’
Geloof-in-voortleven, vinden ze  verkeerd
Ook al hebben ze  B.D.E.-boeken  gelezen

Maar m’n ik, m’n ziel, is niet  te méten
Toch,  ‘een vorm van energie’  is het wél
De wetenschap kan er dus weinig van weten
Over ‘DOOD  is  WEG’, oordeelt men te snel

M’n ik, m’n ziel, IS ER nu  echt zeker
En ‘straks’  zal er die  ook nog wel  zijn
Al wordt bij de dood  m’n lichaam  bleker
M’n ik blijft: kleurrijk  en m’n uitstraling: fijn.

-1889-


LEVEN-NA-DE-DOOD-VISIE  HERZIEN
( bewijslast omdraaien )

De wetenschap  zou ze  moeten herzien:
De visie  over  voortleven na de dood
Wellicht leven we  wél vérder  nadien
Die levensvisie  is echt  niet idioot

‘Géén-leven-na-de-dood’  is niet bewezen
Toch nemen  veel wetenschappers  dit aan
Al kan men over bijna-dood-ervaringen  lezen
Dat de geest  buiten het lichaam  kan bestaan

Er zijn  enige dingen die er op duiden
Dat onze onzichtbare geest  vérder leeft:
Paranormale verschijnselen  en - geluiden
Er is genoeg, wat ons  te denken geeft

Men zou de bewijslast  ómdraaien moeten
Bewijs  dat we niet meer dénken kunnen,
Na de dood;  als we ‘het vervolg’  begroeten
En we dan ook iedereen  ‘n vervolg  gunnen.

-2084-

 

 

zie ook: https://universeel-geloof.jouwweb.nl  en  https://www.youtube.com/watch?v=9os6N9aAcV0